INFORMACJE DLA PACJENTA
 1. Podstawą do objęcia lekarską opieką rehabilitacyjna w ramach NFZ jest ważne skierpowanie do poradni rehabilitacyjnej wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Na Podstawie jednego skierowania, dopuszcza się w przypadkach uzasadnionych medycznie, objęcie opieką świadczeniobiorcę ze schorzeniami wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, do czasu osiągnięcia poprawy w leczeniu danej jednostki chorobowej, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia. (Podstawa prawna ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NFZ z dnia 16 grudnia 2013 r w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza)

 2. W gabinecie rehabilitacji, zakładzie rehabilitacji lub zakładzie fizjoterapii, w cyklu terapeutycznym Fundusz finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie. W przypadkach medycznie uzasadnionych lekarz kierujący może wypisać skierowanie od razu na dwa cykle zabiegowe. Świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia. Skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać:

  • pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódz- kiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
  • imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • rozpoznanie w języku polskim;
  • kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10;
  • opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabi- litację;
  • choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych le- ków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji;
  • zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu;
  • pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

 3. Ustalenie terminu wizyty lekarskiej oraz cyklu zabiegów odbywa sie poprzez punkt rejestracyjny Rejastracja może odbyć sie osobiście, telefonicznie pod nr tel. 322491373 oraz za pomoca osób trzecich.