CENTRUM
  • O nas
  • Misja i wizja
  • Kadra

  • Certyfikaty
  • Polityka środowiskowa
Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Chorzowie została powołana w celu wykonywania powierzonych jej przez Gminę Chorzów zadań o charakterze użyteczności publicznej służących bieżącemu i nieprzerwanemu zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony zdrowia.

Spółka prowadzi działalność służącą zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie stanu zdrowia oraz podejmuje inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Mając na celu realizację niniejszej polityki realizujemy następujące cele strategiczne:
  • odpowiednią gospodarkę odpadami
  • minimalizowanie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza i wody
  • racjonalizowanie zużycia materiałów
  • zapobieganie możliwości wystąpienia awarii środowiskowych przez stały monitoring aparatury i instalacji
  • edukację proekologiczną pracowników Spółki, tak aby każda komórka organizacyjna mogła funkcjonować w zgodzie z nowoczesnymi założeniami polityki środowiskowej.

Zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań prawnych i innych uregulowań środowiskowych mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności.

Polityka środowiskowa Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. jest integralną częścią polityki firmy i jest prezentowana pracownikom i współpracownikom firmy oraz publicznie udostępniana wszystkim Klientom.

Michał Szafranowicz
Prezes Zarządu