CENTRUM
  • O nas
  • Misja i wizja
  • Kadra

  • Certyfikaty
  • Polityka środowiskowa
Polityka Jakości i Środowiskowa
Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Chorzowie


Misją naszej organizacji jest świadczenie specjalistycznych usług
medycznych w zakresie rehabilitacji leczniczej przy wykorzystaniu
najlepszych dostępnych standardów oraz zorientowaniu na spełnianie
wymagań Pacjentów.
Mamy świadomość, iż zgłaszający się do nas Pacjenci powierzają nam
swoje zdrowie i życie. Liczne przejawy zaufania i sympatii Pacjentów do
Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. zobowiązują nas do doskonalenia
kompetencji i potwierdzenia, iż jesteśmy godni okazanej lojalności. Na
pierwszym miejscu stawiamy dobro Pacjenta poprzez profilaktykę i poprawę
stanu zdrowia. 

Priorytetami naszej organizacji są:
	Wysoka jakość świadczonych usług specjalistycznych
poprawiających zdrowie naszych Pacjentów;
	Duża dostępność do oferowanych zabiegów;
	Zachowanie jak najliczniejszego grona lojalnych Pacjentów, 
	Realizacja procesów w warunkach nadzorowanych;
	Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska, w
szczególności poprzez ograniczanie negatywnego oddziaływania Spółki na
środowisko, zapobieganie zanieczyszczeniom i poprawę środowiskowych
efektów działalności.
Sposobami realizacji zaplanowanych celów jest:
	Wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu
Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego;
	Identyfikacja i analiza potrzeb naszych Pacjentów; 
	Poprawa przekazu informacji wewnątrz i na zewnątrz Centrum
Rehabilitacji Sp. z o.o.;
	Nadzór nad stosowanym sprzętem medycznym;
	Odpowiednia gospodarka odpadami i minimalizowanie
zanieczyszczeń trafiających do środowiska w wyniku działalności
Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o.;
	Racjonalne zużycie materiałów;
	Edukacja proekologiczna oraz motywowanie pracowników do
zwiększonej odpowiedzialności za zdrowie Pacjentów, profesjonalne
wykonywanie zabiegów;
	Zapewnienie zgodności z mającymi zastosowanie w
działalności Spółki wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami.

Prezes Zarządu Centrum Rehabilitacji Sp. z o.o. w Chorzowie zapewnia, iż
ustanowiona Polityka Jakości jest znana pracownikom i realizowana dzięki
spełnianiu wymagań norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Poprzez
osobiste zaangażowanie i nadzór na systemem zarządzania Prezes Zarządu
deklaruje ciągłe doskonalenie systemu. 

Michał Szafranowicz
Prezes Zarządu