CENTRUM
  • O nas
  • Misja i wizja
  • Kadra

  • RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH KORESPONDENCJI

Administratorem danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością pl. Powstańców Śląskich 1 41-500 Chorzów  Regon:276677958 NIP:6272358693

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możliwy jest pod adresem email: iod@komsys.pl

Podane dane osobowe przetwarzane są w celu:

zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d, e RODO;

realizacji bieżącej korespondencji oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

przetwarzania danych w celu profilaktyki zdrowotnej na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prowadzenia korespondencji z Administratorem.

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zapewnienia opieki zdrowotnej oraz prawidłowego zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych – do momentu zakończenia udzielania tych świadczeń;          

w przypadku pozostałych danych osobowych - niezbędny do udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję. 

Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. 

Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, takim jak instytucje państwowe jedynie na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również do ograniczenia przetwarzania danych.

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.